ข่าวทั่วไป

โต ซิลลี่ ฟูลส์ แถลงยอมรับผิดปมวิจารณ์รูปปั้น ศาสนาพุทธ

โต ซิลลี่ ฟูลส์ แถลงยอมรับผิดปมวิจารณ์รูปปั้น ชี้เกิดจากความเข้าใจผิด ขอโทษทุกคนที่เจ็บช้ำน้ำใจ ยันไม่ได้เอ่ยถึง ศาสนาพุทธ ที่คนไทยนับถือ จากกรณีใหญ่ในวงการศาสนา หลังจาก โต ซิลลี่ ฟูลส์ หรือ วีรชน ศรัทธายิ่ง อดีตนักร้องดังที่หันมาเป็นผู้สอนศาสนา ได้พูดคุยในรายการถึงประเด็นที่ว่า “ทำไมอิสลามถึงไม่มีรูปปั้น เหมือนชาวพุทธไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจ” ซึ่งมีข้อความตอนหนึ่งระบุว่า “ผมไม่ไหว้สิ่งที่ต่ำกว่า” จนกลายเป็นเรื่องที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักในสังคมไทย ซึ่งหลายฝ่ายได้ออกมาตำหนิว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องนั้น

ล่าสุด วันที่ 4 เมษายน 2561 โต ซิลลี่ ฟูลส์ ได้แถลงชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวว่า ตนต้องขอโทษที่ทำให้ทุกท่านเข้าใจว่าตนไปต่อว่าการบูชาของท่าน ซึ่งเกิดจากความเข้าใจผิดว่าเป็นความเชื่อทางศาสนาพุทธ โดยที่จริงแล้วไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ และตนไม่ได้เอ่ยถึงศาสนาพุทธโดยเจาะจง

ศาสนาพุทธ

โต ซิลลี่ ฟูลส์ กล่าวว่า จากที่ตนศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งบอกว่า ไม่ควรจะปั้นรูปเพื่อบูชา จึงได้พูดถึงประเด็นดังกล่าว เอาเป็นว่าตนเข้าใจผิดในจุดนี้ และต้องขอโทษทุกท่าน ทุกคนในประเทศไทยที่เจ็บช้ำน้ำใจ ส่วนตัวตนรู้สึกผิดหวังและเจ็บใจในคำพูดของตัวเอง

สุดท้ายนี้ โต ซิลลี่ ฟูลส์ ระบุว่า ตนอยากขอโทษที่ทำให้เสียใจ โดยที่ตนไม่มีเจตนา อยากให้ทุกท่านลองกลับไปฟังในคลิปรายการ โต ตาล เมื่อ 6 ปีที่แล้ว จะพบว่า ตนได้ยกทุกศาสนามาพูดในระดับสูงเสมอ ตนไม่เคยมีเจตนาว่าใคร แต่ในเทปล่าสุด ได้มีคนเข้ามาถามว่า ตนคิดอย่างไรในฐานะมุสลิมกับการบูชารูปปั้นเทวรูป  ตนจึงพูดในฐานะมุสลิม ไม่ได้พูดในฐานะอื่น หากเป็นการกล่าวหาคนอื่น ตนต้องขอโทษด้วย

คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธกัน ดังนั้นจึงทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างหนักทำให้คนที่นับถือศาสนาพุทธ เกิดความรู้สึกที่ไม่พอใจกับคำพูดของ โต ซิลลี่ วันนี้เราเลยอยากจะนำความรู้และความเข้าใจในหลักคำสอนของศาสนาพุทธมาพูดให้ฟัง ว่ามีอะไรบ้างและมีวันสำคัญอะไรบ้าง ทางเว็ปไซต์ของเรายังมีอีหนึ่งข่าวที่อยากจะนำเสนอให้กับผู้อ่านได้อ่านคือ การเกิดดินสไลด์ ที่สนามกอล์ฟแม่เมาะ ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อประขาชนในพื้นที่อย่างมากมาย เเละความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติในครั้งนี้มีสาเหตุมาจากอะไร

ศาสนาพุทธ

ศาสนาพุทธ

กำเนิด พุทธศาสนากำเนิดขึ้น ณ ประเทศ อินเดียเมื่อประมาณก่อนคริสต์ศาสนาประมาณ ๕๔๓ ปี เกิดขึ้นในยุคที่กำลังมีการค้นคว้ากาวิธีการดับทุกข์กันอยู่ทั่วไป โดยผู้คนในยุคนั้นจะนับถือศาสนาพราหมณ์กันอยู่โดยมาก

สิ่งเคารพสูงสุด พุทธศาสนาเป็นศาสนาประเภท อเทวนิยม คือไม่ยอมรับว่ามีเทพเจ้าใดๆว่ามีอำนาจสูงสุด แต่จะยอมรับกฎธรรมชาติ(ธรรมะ หรือธรรม) ว่าเป็นสิ่งสูงสุดที่มีลักษณะคล้ายกับพระเจ้าของศาสนาประเภทเทวนิยม

ศาสดา ศาสดาคือพระพุทธเจ้า ซึ่งเดิมคือเจ้าชายสิทธัตถะ ที่ออกบวชค้นหาความจริงจนกระทั่งได้ค้นพบความจริงของธรรมชาติในเรื่องการดับทุกข์ของจิตใจตามหลักเหตุผล(หรือตามหลักวิทยาศาสตร์)ได้อย่างถาวร

คัมภีร์ คือพระไตรปิฎก อันประกอบด้วย

พระวินัย ซึ่งรวบรวมเรื่องศีลของภิกษุและภิกษุณีเอาไว้ทั้งหมด

พระสูตร ซึ่งรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้

พระอภิธรรม ซึ่งรวบรวมหลักปรัชญาที่พระสาวกรุ่นหลังๆแต่งขึ้นไว้

ศาสนาพุทธ

สรุปหลักคำสอน

คำสอนของพุทธศาสนานั้นก็มีอยู่ 2 ระดับคือ

1.ระดับชาวบ้านซึ่งมีหลักการอยู่มากมายซึ่งสรุปอยู่ที่การมีศีล มีเมตตา มีความขยันอดทนและรู้จักใช้เหตุผลในการดำเนินชีวิต เป็นต้น

2.ระดับสูงซึ่งได้แก่หลักอริยสัจ ๔ อันเป็นหลักในการดับทุกข์และจัดเป็นหัวใจของคำสอนทั้งหมด ซึ่งสรุปอยู่ที่การทำจิตให้ว่างจากกิเลสทั้งปวง โดยมีศีลเป็นพื้นฐาน รวมทั้งมีสมาธิเป็นกำลังและมีปัญญาเป็นตัวควบคุม.

จุดหมายสูงสุด

จุดหมายสูงสุดของพุทธศาสนา คือ “นิพพาน” หรือความไม่มีทุกข์อย่างถาวรในชีวิตปัจจุบันซึ่งเป็นจุดหมายสูงสุด ส่วนจุดหมายรองลงมาคือการมีชีวิตอยู่โดยให้มีความทุกข์น้อยที่สุด.

ความเชื่อและหลักปฏิบัติ

พุทธศาสนาสอนว่าทุกสิ่งเป็นไปตามธรรมชาติ(หรือธรรมดา)ของมันเอง คือเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยปัจจัยคือเหตุย่อย ๆที่ผลักดันกันไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีตัวตนหรือผู้ใดมาดลบันดาล ดังนั้นการปฏิบัติก็คือการปฏิบัติหน้าที่ของตนๆให้ถูกต้องตามที่ธรรมชาติกำหนดมา อย่ามีความเห็นแก่ตัว จงเห็นแก่ผู้อื่น หรือเห็นแก่ธรรมชาติ

ศาสนาพุทธ

นิกาย ปัจจุบันมีอยู่ 2 นิกายใหญ่ๆคือ

1.มหายาน หรืออาจาริยวาท ซึ่งเปลี่ยนแปลงคำสอนเดิมจนหาหลักเดิมได้ยาก

2.หีนหาย หรือเถรวาท ซึ่งยึดถือพระไตรปิฎกดั้งเดิมมาปฏิบัติ

ประเทศที่นับถือนิกายมหายานก็มีประเทศจีน, ไต้หวัน, เวียดนาม ส่วนเถรวาทก็มีประเทศ ศรีลังกา, พม่า, ลาว, กัมพูชา , ไทย และมีประปรายในประเทศต่าง ๆทั่วโลก

ประเพณี ดั้งเดิมนั้นไม่มีแต่ภายหลังเกิดมีขึ้นเช่น ประเพณีการทอดกฐิน ทอดผ้าป่า และการทำบุญตามวันสำคัญทางศาสนา

ผู้สืบทอด ได้แก่พระภิกษุ (นักบวชชาย) ที่ถือศีล ๒๒๗ ข้อ รวมทั้งมีสามเณร ถือศีล ๑๐ แต่ก่อนมีภิกษุณี (นักบวชหญิง) ถือศีล ๓๑๐ ข้อ ซึ่งปัจจุบันทางนิกายเถรวาทถือว่าภิกษุณีได้หมดสิ้นไปแล้ว แต่ทางมหายานถือว่ายังมีอยู่  รวมทั้งอุบาสก อุบาสิกา ที่เรียกรวมๆว่า พุทธบริษัท ๔

ศาสนาพุทธ

วันสำคัญทางศาสนามีอยู่ 4 วันคือ

1.วันวิสาขบูชา อันเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า

2.วันอาฬาสหบูชา อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรก.

3.วันมาฆบูชา อันเป็นวันที่พระอรหันต์จำนวนมากมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย.

4.วันอัฐมีบูชา อันเป็นวันถวายประเพลิงพระสรีระพระพุทธเจ้า.

สถานที่สำคัญ ได้แก่สังเวชนียสถาน ๔ แห่ง คือ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ, ตรัสรู้, แสดงปฐมเทศนา, และปรินิพพาน Royal1688 เว็บไซต์การเดิมพันออนไลน์เเละเกมส์ที่ให้ความสนุกเเละความบันเทิงรูปแบบใหม่ๆ ด้านการเดิมพันออนไลน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารได้เเบบง่ายๆความสามารถได้อย่างเพลิดเพลิน